Privacyverklaring VU Ondernemend

Privacyverklaring websites Vrije Universiteit Amsterdam

De Vrije Universiteit Amsterdam (hierna: VU) hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens wanneer u een van de websites van de VU bezoekt. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Waar gaat deze privacyverklaring over?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens bij het bezoeken van de websites van de VU. Dit zijn:

1. Alle websites van de VU over onderwijs en/of onderzoek die eindigen op ‘.vu.nl’ Dit zijn onder meer:

https://abri.vu.nl, https://acwfs.vu.nl, https://adriba.vu.nl, https://agci.vu.nl, https://aimms.vu.nl, https://a-lab.vu.nl, https://bachelors.vu.nl, https://beta.vu.nl, https://clue.vu.nl, https://cs.vu.nl, https://ee.sbe.vu.nl, https://fgb.vu.nl, https://fgw.vu.nl, https://frt.vu.nl, https://fsw.vu.nl, https://hdc.vu.nl, https://hovo.vu.nl, https://ivm.vu.nl, https://laserlab.vu.nl, https://learn.vu.nl, https://learnacademy.vu.nl, https://masters.vu.nl, https://math.vu.nl, https://med.vu.nl, https://minor.vu.nl, https://nat.vu.nl, https://nt2.vu.nl, https://rechten.vu.nl, https://sbe.vu.nl, https://science.vu.nl, https://talma.vu.nl, https://ub.vu.nl, https://www.vu.nl

2. Websites van de VU die niet eindigen op ‘.vu.nl’. Dit zijn:

https://bachelors.vu.amsterdam, https://geweldindepsychiatrie.nl, https://o2labbuilding.com

Voor meer informatie over de bescherming van uw privacy bij andere gegevensverwerkingen van de VU, zie onder meer:

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De Stichting VU is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen die in deze privacyverklaring worden beschreven. De Stichting VU houdt als bijzondere instelling in de zin van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) de VU in stand.

De Stichting VU is gevestigd aan de De Boelelaan 1105 te (1081 HV) Amsterdam en is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 53815211.

3. Welke (categorieën) persoonsgegevens worden verwerkt?

De VU verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens, afhankelijk van de wijze waarop u gebruikmaakt van de websites en daaraan gekoppelde applicaties:

 1. naam: voornaam/voornamen, voorletters, tussenvoegsel(s), achternaam, roepnaam, titulatuur;
 2. contactgegevens: adres, postcode, woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres;
 3. geslacht en geboortedatum;
 4. taalvoorkeur;
 5. financiële gegevens: bankrekeningnummer/IBAN, creditcardnummer, BTW-nummer;
 6. motivatiebrief en curriculum vitae;
 7. digitale gegevens: inloggegevens, wachtwoorden, loggegevens, bezochte webpagina’s, IP-adres, MAC-adres, VUnetID, VU-studentnummer, cookie-inhoud, referrer-URL, klik- en surfgedrag en apparaatgegevens.

4. Met welk doel worden mijn persoonsgegevens verwerkt en op basis van welke wettelijke grondslag?

De persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 1. het aanmaken en beheren van een VUnet-account of ander webaccount;
 2. het informeren over opleidingen en activiteiten van de VU;
 3. het toesturen van een nieuwsbrief of ander elektronisch bericht;
 4. het toesturen van een brochure, brief of andere papieren document;
 5. het in behandeling nemen en doorlopen van een sollicitatieprocedure;
 6. het laten functioneren, onderhouden, analyseren, optimaliseren en beveiligen van de websites van de VU en de daaraan gekoppelde applicaties;
 7. het maken van koppelingen tussen websites van de VU en sociale media netwerken en het tonen van relevante advertenties van de VU op andere websites;
 8. het verzamelen van managementinformatie ten behoeve van onderwijs- en informatievoorzieningen;
 9. het identificeren van individuele voorkeuren en het eventueel gebruiken daarvan voor de doelen zoals vermeld onder 1 tot en met 8;
 10. de interne controle en bedrijfsbeveiliging;
 11. de uitvoering of toepassing van wet- en regelgeving.

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang.
 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dat geval heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken door contact met ons op te nemen via vu.nl@vu.nl.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de VU rust.

5. Worden mijn persoonsgegevens met derden gedeeld?

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor de dienstverlening van derden die in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de VU werken, u hiervoor toestemming geeft of wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Verwerkers
Indien wij uw persoonsgegevens delen met derde partijen die uw persoonsgegevens ten behoeve van de VU verwerken, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te borgen dat uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en in overeenstemming met Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden verwerkt. Wij blijven zelf verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van deze verwerkingen.

Cookies
Wanneer u hiervoor toestemming geeft, kunnen de VU en derde partijen, waaronder sociale medianetwerken en/of advertentienetwerken, cookies plaatsen op uw computer, telefoon of tablet. Deze netwerken kunnen hiermee uw internetgedrag zien en gebruiken voor eigen doeleinden. Voor meer informatie hierover zie de Cookieverklaring Vrije Universiteit Amsterdam

Wettelijke verplichting
In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de VU wettelijk verplicht is om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken. Bijvoorbeeld bij de opsporing van strafbare feiten.

6. Worden mijn persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de Europese Economische Ruimte?

Ja, het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Bij de EER horen alle EU-landen plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Voor doorgiften van persoonsgegevens buiten deze landen gelden op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aanvullende regels.

Wij geven uw persoonsgegevens alleen door aan landen buiten de EER als dit land door Europese Commissie is aangewezen als een land met een passend beschermingsniveau, de doorgifte is onderworpen aan passende waarborgen op grond van de AVG of de AVG een specifieke grond voor doorgifte biedt.

Via de Functionaris Gegevensbescherming (FG) kunt u, voor zover van toepassing, een kopie van het document opvragen dat voorziet in passende waarborgen. De contactgegevens van de FG staan vermeld onder 10.

7. Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Tenzij een specifieke bewaartermijn bij wet is voorgeschreven bewaren wij uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is om de onder 4 vermelde doeleinden te bereiken.

8. Hoe worden mijn persoonsgegevens beveiligd?

De VU treft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies en enige vorm van onrechtmatige verwerking.

9. Bij wie kan ik terecht met vragen over de verwerking van mijn persoonsgegevens?

Uw vragen over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u stellen via vu.nl@vu.nl.

10. Hoe kan ik mijn privacyrechten uitoefenen?

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft u – onder bepaalde voorwaarden – het recht op inzage in de persoonsgegevens die van u verwerkt worden, het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren indien deze feitelijke onjuistheden bevatten, het recht om uw persoonsgegevens te wissen, het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u deze privacyrechten wil uitoefenen, kunt u dit kenbaar maken bij de Functionaris voor Gegevensbescherming (FG) van de VU via:

Vrije Universiteit Amsterdam
Functionaris voor Gegevensbescherming
De Boelelaan 1105
1081 HV  AMSTERDAM
functionarisgegevensbescherming@vu.nl

Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zal u worden gevraagd zich te legitimeren. Zo wordt gecontroleerd of het verzoek door de juiste persoon gedaan.

U heeft ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over de wijze waarop de VU uw persoonsgegevens verwerkt.

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op: Rechten van betrokkenen – Autoriteit Persoonsgegevens.

***

Deze privacyverklaring is laatst gewijzigd op 12 december 2019.